English

Vopium Pay - Handelsbetingelser


1. Introduktion

1.1. Denne aftale omhandler betalingstjenester ydet til kunden “Kunden” af Vopium Pay Aps (Adler Jung Aps) (“Selskabet”), som er registreret i Danmark under Dansk lov på adressen c/o Vopium A/S Emdrupvej 28A, DK-2100 København Ø (CVR nummer 34451648). Selskabet har tilladelse fra Finanstilsynet (https://www.finanstilsynet.dk ) til at drive pengeoverførselsvirksomhed.
1.2. Denne aftale gælder Kundens anmodning til Selskabet om at gennemføre en pengeoverførsel, og forbliver gældende i overensstemmelse med pkt. 10 i denne aftale.
1.3. I forbindelse med at kunden registrerer sig til Vopium Pay tjenesten i Vopium Pay’s mobilapp, skal Kunden læse og acceptere alle betingelserne i denne aftale.
1.4.Aftalen er tilgængelig på dansk og engelsk.

2. Brug af pengeoverførsel tjenesten

2.1. Selskabet accepterer at levere en pengeoverførsel tjeneste ("Tjenesten") til Kunden; nemlig at kunden skal være forsynet med en løsning, med hvilken Kunden kan foretage en betaling til en modtager i et land, som Selskabet tilbyder en betalingstjeneste i. Kunden gennemfører en betaling til Selskabet forud for gennemførsel af betalingsordren med et betalingskort og betalingen gennemføres i overensstemmelse med selskabets betalingsplan, som er tilgængelig online.
2.2. Kunden anerkender og accepterer, at selskabet kan engagere tredjeparts partnere og leverandører til at levere tjenesterne. Ved at bruge de tjenester, accepterer kunden at være bundet af brugeraftaler oprettet af tredjepart partnere og leverandører, som Selskabet samarbejder med. Ved at acceptere partnernes vilkår, accepterer kunden udtrykkeligt, at selskabet optræder som agent for partnerne, og at Selskabet intet ansvar har for tredjemand partnerens handlinger eller undladelser.
2.3. Når Kunden placerer sin første betalingsordre hos selskabet, tildeles Kunden et unikt ID. Hver ordre, som Kunden afgiver, tildeles også et unikt ID.
2.4. Kunden accepterer gennemførsel af betalingen, når kunden accepterer detaljerne for betalingsordren i Vopium Pay App’en.
2.5. Kunden er ansvarlig for at sikre, at de angivne betalingsoplysninger er korrekte. Selskabet er på ingen måde ansvarlig for eventuelle tab, som følger af transaktionen gennemføres i overensstemmelse med Kundens instrukser.
2.6. Et samtykke til en betalingstransaktion anses for uigenkaldeligt, når det er afgivet. Tilbagekaldelse kan alene ske med accept fra Selskabets ledelse.
2.7. Når kunden har gennemført en betaling til Selskabet og Kunden efterfølgende anmoder om refusion af betalingen, før kunden har placeret en betalingsordre eller hvor Kunden har placeret en betalingsordre hos selskabet, som efterfølgende ikke er opfyldt på grund af en fejl på kundens siden, og Kunden anmoder om en refusion, tilbagebetaler Selskabet på skriftlig anmodning fra afsenderen det indbetalte beløb fratrukket et refusionsgebyr på 350 kr. + 1% af beløbet.
2.8. Valør datoen for det refunderede beløb fastlægges af Selskabets betalingsplan.
2.9. Der er ingen begrænsning på, hvor meget der kan overføres, bortset fra de begrænsninger, som Selskabet til enhver tid kan håndhæve for at overholde de lovmæssige krav til selskabet, undgå hvidvask, beskytte sig mod svig og sikre sig betalingsanmodningen er både ægte og lovlig.
2.10. Den maksimale gennemførelsestid for en betalingsordre er 24 timer

3. Gebyrer, renter og valutakurser

3.1. Kunder betaler følgende gebyrer: Der opkræves kun gebyr i forbindelse med gennemførsel af den individuelle overførselsanmodning. Gebyret for en pengeoverførsel oplyses på det tidpunkt, der anmodes om en pengeoverførsel og fremgår af den kvittering, som er tilgængelig for kunden i Vopium Pay app’en eller på e-mail. Der er ikke noget separat administrativt gebyr i forbindelse med aftalen.
Der opkræves ikke renter i forbindelse med betalingstjenesten.
3.2. Vekselkursen, som anvendes i forbindelse med en pengeoverførsel (i det tilfælde hvor en valutaomregning kræves for at gennemføre betalingen) skal være den, som er aftalt med kunden på det tidspunkt, kunden giver samtykke til betalingsordren. Der er ingen bestemmelser i denne aftale om ændring af en valutakurs, når først den er aftalt. Med godkendelse fra en leder i Selskabet, kan Selskabet tilbyde en mere favorabel vekselkurs. Nærmere oplysninger om vekselkursen stilles til rådighed for kunden i Vopium Pay Appen og/eller via e-mail.

4. Kommunikation and notifikationer

4.1. Virksomheden er forpligtet til at give visse oplysninger til Kunden skriftligt. Ved at acceptere denne aftale, accepterer Kunden, at selskabet kan kommunikere med kunden elektronisk enten via e-mail, i Vopium Pay App’en eller ved opslag på selskabets hjemmeside.
4.2. Selskabet meddeler oplysninger om betalingstjenesten inde i Vopium Pay App, via e-mail eller via SMS. Når kontakten sker via SMS, skal beskeden indeholde information om placeringen af de oplysninger, som kommunikeres (typisk på selskabets hjemmeside). Nærmere oplysninger om foreslåede ændringer til kundeaftalen skal gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside.
4.3. Handelsbetingelserne skal til enhver tid være tilgængelige på Selskabets hjemmeside.
4.4. Hvis Kunden anmoder om oplysninger vedrørende sin kontoaktivitet, skal dette behandles inden for 5 arbejdsdage.
4.5. Såfremt kunden ikke er fysisk til stede, skal detaljer om transaktionen bekræftes inde i Vopium Pay App, telefonisk eller pr. e-mail of aftalen skal være tilgængelig i Vopium Pay App’en og pr. e-mail. Et link til aftalen er også tilgængelig på selskabets hjemmeside.

5. Beskyttende og korrigerende foranstaltninger og forpligtelser

5.1. Kunden er ansvarlig for at informere Selskabet om enhver uretmæssig eller uautoriseret brug af Kundens registrering hos selskabet under denne aftale eller ethvert forsøg på en sådan uretmæssig tilegnelse eller uautoriseret brug.
5.2. Kunden skal gøre alt for at minimere risikoen for svigagtig brug. Det betyder i praksis, at en kunde ikke bør give nogen detaljer til nogen tredjepart for indbetaling til selskabets bankkonti. I tilfælde af Kunden mener, at en sådan tredjemand har adgang til de oplysninger og kunden har en mistanke om, at sådanne oplysninger kan bruges af tredjemand til at begå en svigagtig betaling eller har en mistanke eller viden om, at en sådan svigagtig betaling allerede har fundet sted, skal kunden straks underrette selskabet. Kunden har ikke ret til kompensation efter 12 måneder fra transaktionsdatoen.
5.3. Hvis Kunden hævder, at en betaling er fejlbehæftet, eller hvis kunden påstår, at betalingen ikke var godkendt, er det selskabets forpligtelse at påvise betalingsordren blev godkendt. I tilfælde af, at en sådan tilladelse ikke kan bekræftes, er Kunden berettiget til fuld refusion af beløbet for den uautoriserede betalingsordre.
5.4. Hvis kunden har handlet svigagtigt, eller hvis kunden har undladt at følge handelsbetingelserne for den tjeneste, som Selskabet tilbyder, enten gennem grov uagtsomhed eller forsæt, er kunden ansvarlig for alle tab.
5.5. Det er selskabets ansvar at sikre, at det beløb, der modtages af modtageren, med fradrag af eventuelle bank/agent modtagergebyrer, er det, som blev aftalt med kunden.
5.6. Selskabet forbeholder sig ret til at blokere enhver betalingsordre, som det anser for at være eller har mistanke om at være falske, eller som anses for at være en mistænkelig transaktion.
5.7. I det tilfælde at penge deponeret på en bankkonto i Selskabet af Kunden, ikke kan identificeres som tilhørende Kunden, forbeholder Selskabet sig ret til, som forebyggelse af svig, at gennemføre sin egen interne undersøgelse for med rimelighed at sikre sig, at pengene tilhører Kunden. Selskabet bestræber sig på at gennemføre en sådan undersøgelse inden for én arbejdsdag. Kunden kan, såfremt det er relevant, blive bedt om at fremlægge kvittering for deponering af betalingen før betalingsordren gennemføres.
5.8. Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i betalinger som følge af force majeure eller som følge af tredjemands handlinger eller undladelser.

6. Klager og søgsmål

6.1. Aftalen er indgået under dansk lov.
6.2. Alle klager fra kunden skal i første omgang rettes til Selskabet. Klagen vil blive behandlet i overensstemmelse med virksomhedens interne klage procedure.
6.3. Kunden har ret til at indbringe klager, som ikke er løst på tilfredsstillende vis til Pengeinstitutankenævnet.

7. Information til kunden om individuelle pengeoverførsler under Kunde AFTALE

7.1. Før Selskabet gennemfører en betalingsordre for kunden, eller umiddelbart efter gennemførsel af betalingsordre for kunden, skal følgende oplysninger gøres tilgængelig for Kunden via en transaktionskvittering, som skal meddeles Kunden omfattet af stk. 4: Selskabets navn; et unikt id, som gør det muligt for kunden at identificere transaktionen; et unikt kunde id; beløbet, der skal krediteres modtageren af betalingsordren; og den valuta, som betalingen skal foretages i; fordeling af gebyrer for betalingsordren. Hvor det er hensigtsmæssigt, den anvendte valutakurs, og beløbet før valutakursen er blevet anvendt. Valørdato for modtageren af betalingsordren.
7.2. Oplysninger om alle betalingsordrer er tilgængelig for Kunden i 5 år fra den dato, hvor betalingsordren blev lavet, og skal leveres på anmodning jf. afsnit 4 i denne kontrakt.

8. Sådan bruger vi dine personlige data

8.1.Selskabet kan indsamle og opbevare følgende data vedrørende Kunden: Navn, fødselsdato, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, kopi af identitetspapirer, kopi af bevis for adresse, og kopier af enhver understøttende dokumentation, med henblik af yderligere identifikation eller til oprettelse af finansieringskilde af en bestemt transaktion. Alle oplysninger om transaktionen, herunder nærmere oplysninger om modtageren, som videregives til Selskabet af Kunden.
8.2. Kundens data indsamles af Selskabet med henblik på at hjælpe Selskabet overholde loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpe finansiering af terrorisme.
8.3. Alle dokumenter og oplysninger gemmes i et krypteret, digitalt format i mindst 5 år i overensstemmelse med den lokale lovgivning og EU’s regler om hvidvaskning af penge, som selskabet er forpligtet af.
8.4. Selskabet forbeholder sig retten til at få adgang til forskellige offentlige og private databaser for at bekræfte dine oplysninger.
8.5. Ingen data om kunden videregives til tredjemand uden samtykke fra Kunden, medmindre det er nødvendigt for at gennemføre betalingstjenesten eller påkrævet ved lov.
8.6. Når en kunde vælger at foretage en online betaling med betalingskort eller kreditkort, hverken modtager eller opbevarer Selskabet kortoplysningerne. Alle kortoplysninger behandles af en autoriseret og PCIDSS-kompatibel udbyder af betalingstjenester.
8.7. Kunden kan anmode om en kopi af alle data, som Selskabet opbevarer på kunden. Selskabet skal levere et eksemplar af ønskede data til kunden inden for 10 arbejdsdage uden omkostninger for kunden.

9. License og restriktioner

9.1. I henhold til vilkårene i denne aftale, giver Selskabet Kunden en begrænset, personlig, ikke-kommerciel, ikke-eksklusiv, ikke-underlicensierbar, ikke-overdragelig, gratis licens til at downloade, installere og bruge Vopium Pay Software på Kundens telefon eller computer til det ene formål at personligt bruge programmet(erne). For at undgå tvivl, har Kunden lov til at bruge Vopium Pay Software på sit arbejde, i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale.
9.2. Kunden må ikke sælge, overdrage, udleje, lease, distribuere, eksporte, importere, fungere som mellemmand eller leverandør eller på anden måde tildele rettigheder til tredjepart med hensyn til denne aftale med selskabet eller dele deraf.
9.3. Kunden må ikke lave , forårsage, eller tillade ændringer, oprettelse af afledte værker, oversættelse, reverse engineering, decompilering, demontering eller hacking af Vopium Pay softwaren eller nogen del heraf.
9.4. Selskabet forbeholder sig ret til at tilføje ekstra funktioner eller funktionaliteter og lave rettelser, opdateringer og opgraderinger til Vopium Pay Softwares. Kunden anerkender og accepterer, at selskabet ikke har nogen pligt til at stille nyere versioner af Vopium Pay softwaren til rådighed for kunden. Kunden accepterer også at Kunden kan være nødt til at indgå en ny version af denne aftale, såfremt Kunden downloader, installerer eller bruger en ny version af Vopium Pay Softwaren. Kunden anerkender og accepterer desuden, at Selskabet efter eget skøn, kan ændre, afbryde eller suspendere Kundens brug af enhver version af Vopium Pay Softwaren, og/eller deaktivere Vopium Pay for at reparere eller opgradere softwaren.
9.5. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar i forhold til de direkte eller indirekte skader forårsaget af: (1) frigivelse og / eller manglende frigivelse af nye versioner af Vopium Pay Software; og (2) suspension eller ophør af licensen eller denne aftale fra Selskabet og/eller Kundens side.
9.6. Kunden må ikke distribuere Vopium Pay Software i henhold til denne aftale.
9.7. Kunden må ikke sælge, overdrage, udleje, lease, distribuere, eksport, import, fungere som mellemmand eller leverandør eller på anden måde tildele rettigheder til tredjeparter med hensyn til Vopium Pay service eller en del heraf.

10. Ændringer og opsigelse af denne aftale

10.1. Foreslåede ændringer til denne aftale skal gøres tilgængelige online på selskabets hjemmeside senest 2 måneder før de foreslåede ændringer træder i kraft.
10.2. Hvis Kunden ikke giver svar på en sådan foreslået ændring anses Kunden for at have accepteret ændringerne i kontrakten.
10.3. Kunden vil ikke blive opkrævet, hvis de foreslåede ændringer ikke accepteres af Kunden, og Kunden ønsker at opsige kontrakten.
10.4. Ændringer i valutakurser og betalingen vil blive opkrævet i henhold til stk. 3
10.5. Denne kontrakt skal forblive i kraft på ubestemt tid, indtil den opsiges af af Kunden, Selskabet, eller begge parter. Selskabet er forpligtet til at give kunden et opsigelsesvarsel på mindst 2 måneder, når kontrakten opsiges.
10.6. Kunden har ret til at opsige kontrakten til enhver tid, når alle udestående betalingsordrer er blevet betalt eller refunderet, og eventuelle udestående beløb som Kunden skylder selskabet er betalt.

© Vopium Pay – Sidst revideret 22 september 2016